Polityka prywatności

Administrator Serwisu zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich w związku z korzystaniem z Serwisu. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych, ich modyfikację przez osoby trzecie lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator nie gromadzi u siebie danych wrażliwych.

Klauzula informacyjna

w zakresie warunków przetwarzania danych osobowych

Kim jesteśmy

Mysza Development Sp. z o. o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Zacisze 5
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5472226487, kapitał zakładowy 5.000,00 zł

Jak się z nami kontaktować?

Możesz się z Nami skontaktować za pomocą adresu mailowego biuro@osiedlestarydwor.pl

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:
– dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności w przypadku kiedy nie będziesz zadowolony z Naszych działań, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 (1) f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”),
– kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do Nas z zapytaniem (w tym ofertowym), co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 (1) f RODO),
– do celu prowadzenia przez Nas marketingu i promocji naszych produktów i usług, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 (1) f RODO),
– do celu personalizacji wyświetlanych ci reklam, na podstawie danych pozyskanych przez podmioty trzecie poprzez pliki cookies, w oparciu o twoją zgodę na stosowanie tego typu plików cookies (art. 6 (1) a RODO).

Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, danych zawartych w stosowanych w Serwisie plikach cookies i innych danych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależnośd do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celach wskazanych powyżej jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie czynności dla, których zbieramy Twoje dane osobowe, które określone są w miejscu opisu celu, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.
W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktowad” znajdującej się powyżej.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cele, dla których te dane zostały zebrane. W przypadku danych przetwarzanych w związku z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami przez okres przedawnienia Twoich roszczeń i czas usprawiedliwiony dla zidentyfikowania tych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych do celów promocyjnych i marketingowych (produkty własne Administratora) do czasu złożenia sprzeciwu przez Ciebie w tym zakresie. W przypadku personalizacji wyświetlanych Ci reklam do czasu wycofania Twojej zgody.W przypadku przetwarzania danych do celów kontaktu z Tobą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z Nami kontaktujesz. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Jakie są Twoje uprawnienia?

Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:
– prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
– prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
– prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
– prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
– prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
– prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.
Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pliki cookies

1.  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 9.

2.  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koocowym oraz unikalny identyfikator. Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.  Pliki cookies zbierane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
– analizowania, ulepszania i rozwijania Serwisu, w tym również dostępu do innych witryn oraz aplikacji z komputera lub urządzenia przenośnego,
– tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

4.  Na stronach internetowych Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki cookies. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Administrator nie może ponosid odpowiedzialności za zasady posługiwania się plikami cookies obowiązującymi w tych serwisach.

5.   W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies (parametry w tym zakresie mogą być zweryfikowane za pośrednictwem narzędzi przeglądarki internetowej – w tym zakresie Administrator odsyła do linków do opisów obsługi najpopularniejszych przeglądarek internetowych, które znajdują się w pkt 10 poniżej) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu,
– sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
– third party cookies – pliki pochodzące np. z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratorem. Te pliki pozwalają dostosowywać treści do preferencji i zwyczajów ich użytkowników, mierzyć i analizować ruch na stronach Serwisu, a także dokonywać pomiaru efektywności zamieszczanych tam treści. Pliki te podlegają własnej polityce prywatności podmiotów zewnętrznych, która może różnić się od zasad polityki dotyczącej plików cookies, stosowanej przez Administratora.

6. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony w pkt 5 powyżej, Administrator wskazuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies rozdzielone ze względu na ingerencję w prywatność Użytkownika:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcjonalności z których korzysta Użytkownik,
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, wyglądu strony internetowej Serwisu itp.,
– „reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej aktualnej strony przez dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywności kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Niewyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookies, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań,
– „analityczne” / „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stad się niedostępne.

7. Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies:

Dostawca cookiesNazwa cookiesWażność (okres wygaśnięcia)Typ
Facebookc_user1 rokthird party cookies
Facebookdatr2 latathird party cookies
Facebookfrdo 3 miesięcythird party cookies
Facebooksb2 latathird party cookies
Facebookxs1 rokthird party cookies
Google Ads1P_JAR1 miesiącthird party cookies
GoogleAECdo 5 miesięcythird party cookies
Google AdsAPISID2 latathird party cookies
Google AdsCONSENT18 lat i 5 dnithird party cookies
Google AdsHSID2 latathird party cookies
Google AdsNID6 miesięcythird party cookies
Google AdsSAPISID2 latathird party cookies
GoogleSEARCH_SAMESITEdo 5 miesięcythird party cookies
GoogleSID2 latathird party cookies
GoogleSIDCC1 rokthird party cookies
GoogleSSID2 lata i 1 miesiącthird party cookies
Google__Secure-1PAPISID2 latathird party cookies
Google__Secure-1PSID2 latathird party cookies
Google__Secure-3PAPISID2 latathird party cookies
Google__Secure-3PSID2 latathird party cookies
Google__Secure-3PSIDCC1 rokthird party cookies
Google AdsDVnatychmiastthird party cookies

8. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do sieci za pośrednictwem urządzeń przenośnych, które działają podobnie jak komputery np. smartfonów obsługujących pełne wersje przeglądarek, Serwis wykorzystuje pliki cookies w podobny sposób jak w przypadku korzystania z komputera.

9. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznad z treścią sekcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej. Przykładowo, w przypadku poniższych przeglądarek, przydatne informacje związane ze zmianą ustawień plików cookies można znaleźć na poniższych stronach:
– w przeglądarce Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
– w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl,
– w przeglądarce Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies,
– w zakresie urządzeń mobilnych – informacje o ustawieniach plików cookies znajdą się na stronach internetowych poszczególnych producentów (np. iOS, Android).

11. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

12. Serwis zawiera pliki obejmujące narzędzia Google, w tym te opisane bardziej szczegółowo poniżej. Uzyskane przez Google poprzez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu mogą być przekazywane do USA i tam zapisywane, jednak jest to podmiot dbający o spełnienie wszelkich standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych jak i wykorzystania plików cookies, w tym poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, zatwierdzonych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

13. Można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie przez Użytkownika wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

14. Podczas wizyt na stronach Serwisu gromadzone i przechowywane mogą byd również pliki cookies w ramach narzędzia Google Ads. Używa ono plików cookies, by poprawiać jakość reklam. Częste zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują Użytkowników, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które Użytkownik już widział. Administrator korzystając z Google Ads, nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie Administrator nie ponosi już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jako użytkownikiem usług Google. Administrator korzystając z Google Ads, jest jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chciałby, by reklamy Serwisu docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Użytkownikowi reklamę Serwisu. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z personalizacji w ustawieniach reklam (w ramach narzędzi Google), Google przestanie mu wyświetlad spersonalizowane reklamy. Użytkownik może zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio na stronie Google: https://adssettings.google.com/. W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, Użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy.

15. Administrator może zamieszczać w Serwisie treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności z serwisu YouTube. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google związane z usługą YouTube.

Odtwarzając wideo lub zapoznając się z innym osadzonym materiałem, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli Użytkownik Serwisu nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika Serwisu) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) oraz tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby usługodawcy przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na stronie internetowej Serwisu bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Serwisu Użytkownik musi się wylogować z tego serwisu.

Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc jeżeli Użytkownik nie chce, by do tego doszło, powinien powstrzymać się od oglądania filmu.

16. Podczas wizyt na stronach Serwisu gromadzone i przechowywane mogą być pliki cookies w ramach narzędzia Facebook. Facebook umożliwia mierzenie i analizowanie ruchu na stronach Serwisu, a także pomiar efektywności zamieszczanych tam treści. Dzięki uzyskanym w ten sposób statystykom Administrator może poprawiad strony internetowe Serwisu i uczynić je bardziej interesującymi dla Użytkowników. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej są zwykle zapisywane i przechowywane w EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym). Można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Facebook, a także przetwarzaniu tych danych przez Facebook, w tym zakresie należy stosowad pkt 9 i 10 niniejszego dokumentu.

17. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.


Warning: Undefined array key "projekt_3d_typ_u2" in /home/platne/serwer131195/public_html/wp-content/themes/settlements-theme/inc/flat-tables.php on line 332

Warning: Undefined array key "projekt_3d_typ2_u2" in /home/platne/serwer131195/public_html/wp-content/themes/settlements-theme/inc/flat-tables.php on line 332

Warning: Undefined array key "projekt_3d_typ_u2" in /home/platne/serwer131195/public_html/wp-content/themes/settlements-theme/inc/flat-tables.php on line 332

Warning: Undefined array key "projekt_3d_typ2_u2" in /home/platne/serwer131195/public_html/wp-content/themes/settlements-theme/inc/flat-tables.php on line 332

Warning: Undefined array key "projekt_3d_typ_u2" in /home/platne/serwer131195/public_html/wp-content/themes/settlements-theme/inc/flat-tables.php on line 332

Warning: Undefined array key "projekt_3d_typ2_u2" in /home/platne/serwer131195/public_html/wp-content/themes/settlements-theme/inc/flat-tables.php on line 332

Warning: Undefined array key "projekt_3d_typ_u2" in /home/platne/serwer131195/public_html/wp-content/themes/settlements-theme/inc/flat-tables.php on line 332

Warning: Undefined array key "projekt_3d_typ2_u2" in /home/platne/serwer131195/public_html/wp-content/themes/settlements-theme/inc/flat-tables.php on line 332